Търгове Архив

„ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД на 20.06.2016г. подписа договор BG16RFOP002-2.001-1247-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: Подобряване на производствения капацитет на „ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ" ООД 

Проектът е свързан с закупуване на Софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр., Интегрирана сървърна система – 1 бр. и Работни станции – 8 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 796 642.73 лв., от които 557 649.91 лв. безвъзмездна финансова помощ (474 002.43лв. европейско и 83 647.48 лв. национално съфинансиране) и 238 992.82 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на „Иво Петров – Архитекти“ ООД, чрез въвеждане на специализиран софтуер и хардуер.

Специфични цели на проекта:

  1. Разширяване на експортния капацитет на „Иво Петров – Архитекти“ ООД;
  2. Подобряване качеството на съществуващите услуги по енероефективно моделиране;
  3. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес чрез закупуването на Софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр., Интегрирана сървърна система – 1 бр. и Работни станции – 8 бр.;

 Резултати: 

  1. От технологична гледна точка пряко ще се подобри производствения процес по разработване на енергоефективен модел;
  2. От финансова гледна точка ще се доведе до ръст в оборота, повишаване производителността на труда на всеки зает, повишаване оборота от чуждестранни контрагенти, вътрешна норма на възвръщаемост и увеличаване ефективността на производствените разходи.
  3. Намаляване на предвидените за депониране отпадъци за единица услуга.
  4. Отпадане необходимостта от работните версии на хартия.
  5. Отпадане необходимостта от пренос на данни в екипа на оптични носители.
  6. Намалено количество поликарбонат предвиден за депониране.

 

Тръжна документация по публична покана с предмет: „Доставка и инсталиране на софтуер за енергоефективно моделиране – 25 бр.“ по ДБФП: BG16RFOP002-2.001-1247-С01 по схема:  „Подобряване на производствения капацитет“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация:
Декларация
Изисквания оферти
Методика за оценка
Оферта
Проект на договор
Публична покана
Технически спецификации

 

Тръжна документация по публична покана с предмет:  „Доставка и инсталиране на хардуер: Интегрирана сървърна система - 1 бр. и Работни станции – 8 бр.“ по ДБФП: BG16RFOP002-2.001-1247-С01 по схема:  „Подобряване на производствения капацитет“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация:
Проектодоговор
Технически спецификации
Приложение 3.2 Публична покана
Приложение 3.3 Изисквания оферти
Приложение 3.4.Оферта
Приложение 3.7 Декларация