Търгове

______________________________________________________________________________________________________

Повишаване на производствения капацитет в „Иво Петров-Архитекти“ ООД

„Иво Петров – Архитекти“ ООД на 14.02.2020 г. подписа договор BG16RFOP002-2.040-0499-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на производствения капацитет в "Иво Петров - Архитекти" ООД”.

Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на:  3D Лазерен скенер - 1 бр., Скенер за интериорни пространства - 2 бр., Дрон (квадрокоптер) - 1 бр., Мобилна работна станция - 1 бр., Софтуер за регистрация - 1 бр., Софтуер за моделиране - 1 бр., Софтуер за моделиране в мрежа - 1 бр., Софтуер за създаване на триизмерна мрежа - 1 бр., Фотограметричен софтуер - 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 334 643.67 лв., от които 234 250.57 лв. безвъзмездна финансова помощ (199 112.98 лв. европейско и 35 137.59 лв. национално съфинансиране) и 100 393.10 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Подобряване на производствения капацитет на "Иво Петров-Архитекти" ООД, чрез   въвеждане на ново технологично оборудване и производствен софтуер.

Специфични цели на проекта:

 • Разширяване на експортния капацитет на "Иво Петров-Архитекти" ООД;
 • Повишаване на производствения капацитет на "Иво Петров-Архитекти" ООД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на специализиран производствен софтуер и хардуер;

Резултати:

 • увеличаване на капацитета на компанията за предлагане на услуги по проектиране и моделиране;
 • оптимизиране на процесите по заснемане на промишлените обекти;
 • подобряване на процеса по регистрация на големи масиви от данни;
 • оптимизиране на процеса по моделиране на големи масиви от данни;
 • оптимизиране на процесите по заснемане на интериорни пространства;
 • подобряване на процеса по създаване на триизмерна мрежа на обследваните обекти;
 • подобряване на процеса по надеждното съхраняване и обработка на данните при обследваните обекти;
 • оптимизиране на процеса по фотограметрия на изображенията;
 • оптимизиране на процеса по заснемане на покривни пространства;
 • намаляване на себестойността на предлаганата услуга;
 • подобряване качеството на предлаганата услуга;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.040-0499-C01 „Повишаване на производствения капацитет в "Иво Петров - Архитекти" ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Иво Петров-Архитекти“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

 

Внедряване на иновативна услуга в „Иво Петров-Архитекти“ ООД

„Иво Петров – Архитекти“ ООД на 18.01.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-1.001-0120-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Внедряване на иновативна услуга в „Иво Петров-Архитекти“ ООД”. 
Проектът е свързан със закупуването и въвеждането в експлоатация на: Система за бързо пропотипиране – 1 бр., ГИС софтуер – 1 бр., Достъп до база данни – 1 бр.

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 525 971.67 лв., от които 473 374.50 лв. безвъзмездна финансова помощ (402 368.32 лв. европейско и 71 006.18 лв. национално съфинансиране) и 52 597.17 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационната дейност на „Иво Петров-Архитекти“ ООД в тематична област „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ на ИСИС и по-конкретно в приоритетно направление „Културни и творчески индустрии според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични, занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио“, чрез внедряване и пазарна реализация на иновативната услуга по „Интерактивно градско планиране в 3D среда“, базирана на уникален процес и емпирична база данни за планиране на градската среда.

Специфични цели на проекта:

 • Внедряване на иновативна в общоевропейски мащаб услуга;
 • Разширяване на портфолиото от предлагани услуги на „Иво Петров – Архитекти“ ООД и пазарна реализация на иновативната услуга;
 • Разширяване на капацитета на „Иво Петров – Архитекти“ ООД за предлагане на иновативни услуги, в тематичните области на ИСИС;
 • Разширяване на конкурентоспособността на „Иво Петров – Архитекти“ ООД.

Резултати:

 • Разширяване на портфолиото предлагани услуги с иновативна в общоевропейски мащаб услуга;
 • Внедряване на иновативна в общоевропейски мащаб услуга и реализиран иновативен процес;
 • Разширяване на портфолиото от предлагани услуги на „Иво Петров – Архитекти“ ООД и пазарна реализация на иновативната услуга;
 • Разширяване капацитета на „Иво Петров – Архитекти“ ООД за предлагане на иновативни услуги в тематичните области на ИСИС;
 • Разширяване на конкурентоспособността на „Иво Петров – Архитекти“ ООД;
 • Закупена система за бързо пропотипиране – 1 бр.;
 • Осигурено 3D физическо моделиране на средата за намеса;
 • Осигурена модулна структура на обектите за реализация в средата за намеса;
 • Осигурени поне 3 варианта на физическите модели;
 • Осигурено ефективно фасилитиране на иновативната услуга;
 • Въвеждане на специализиран софтуер за осигуряване на иновативния процес и услуга;
 • Осигуряване на работна среда за въвеждане на информация от базите данни и анализирането им;
 • Обезпечаване на интерактивността на процеса по предоставяне на иновативната услуга;
 • Осигурени изходни данни;
 • Осигурен достъп до база данни за 12 месеца за: растерни данни, векторни данни, статистически данни;
 • Увеличаване приходите от продажби;
 • Постигнати нетни приходи от продажби.

 www.eufunds.bg 

Проект BG16RFOP002-1.001-0120 „Внедряване на иновативна услуга в „Иво Петров-Архитекти“ ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Иво Петров-Архитекти“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

Тръжна документация по публична покана с предмет: „Доставка и инсталиране на активи, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Система за бързо прототипиране - 1 бр.
Обособена позиция 2: ГИС софтуер - 1 бр.“ , във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.001-0120-C01 по проект „Внедряване на иновативна услуга в „Иво Петров – Архитекти“ ООД“ по ОПИК 2014-2020 г.

Документи:
Решение
Покана
Техническа спецификация
Методика за оценка
Оферта
Декларация
Проект на договор ОП1
Проект на договор ОП2
Изискания към офертите
Списък договори
Списък специалисти

 

Тръжна документация по публична покана с предмет: „Извършване на услуга по предоставяне на достъп до база данни – 1 бр.“, във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.001-0120-C01 по проект „Внедряване на иновативна услуга в „Иво Петров – Архитекти“ ООД“ по ОПИК 2014-2020 г.

Документи:
Решение
Покана
Техническа спецификация
Методика за оценка
Оферта
Декларация
Проект на договор
Изискания към офертите
Справка оборот
Списък договори

 

Разгледайте приключилите търгове