Декларация за поверителност

ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД (наричано по-долу и Дружеството) е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД обработва събраните или получени лични данни от местата, на които осъществява видеонаблюдение.

 1. Какви лични данни събираме?

ИВО ПЕТРОВ – АРХИТЕКТИ ООД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно когато посещавате офис-помещение/я, които ние използваме. Ние обработваме следните Ваши лични данни:

 • физиологични характеристики, свързани с характерните черти на Вашия образ, като разпознаване на формата на лицето и геометрията на дланите;
 • поведенчески характеристики, свързани основно с Вашите поведение, походка, навици и друга видима информация.
 1. Защо са ни необходими Вашите лични данни и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели и на следните основания:

 • реализиране на легитимните интереси на Дружеството, свързан с:
 1. гарантиране на сигурността на лицата, пребиваващи или посещаващи офис-помещение/я, които Дружеството използва, като служители, стажанти, контрагенти, подизпълнители и доставчици, както и всички други посетители и на активите на Дружеството срещу непозволени действия от страна на някое от посочените лица;

управление на човешките ресурси на Дружеството;

 1. осигуряване на възможност за Дружеството да извършва дейността си и да изпълнява други свои договорни задължения.
 • изпълнение на нормативно установени задължения на Дружеството, като осигуряване на съдействие на компетентни публични органи в рамките на предоставените им правомощия.

Само служители и/или членове на Дружеството, които имат нужда от достъп до данните за постигане на горепосочените цели или за които законът изисква или позволява това, имат достъп до Вашите данни. Служители на Дружеството, които имат достъп до лична информация, са задължени да обработват тези данни само по указание на администратора (Дружеството) и да не из-ползват информацията за каквато и да е друга цел, освен за упражняване и/или изпълнение на права и/или задължения, произтичащи и/или съществуващи въз основа на валидно правно основание, вкл. въз основа на даденото от Вас съгласие за обработване.

 1. Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали:

 • 30 календарни дни, считано от датата (вкл. час и минута) на направения запис;
 • винаги, когато и докато имаме нормативно определено право или задължение да правим това. След този период изтриваме Вашата лична информация без да Ви уведомяваме.
 1. Какво правим със събраните лични данни?

Обработването на Вашите лични данни може да включва: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, използване, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване, разкриване чрез предаване или по друг подходящ начин. Обработването и съхранението на Вашите лични данни се извършват на територията на Р.България. Дружеството обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните вътрешни политики и организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 1. Споделяне на информация с трети страни

Защитата на личната Ви информация е важна за нас.

Ние няма да споделяме информация за личните Ви данни, които събираме и обработваме с други лица, освен ако и доколкото:

 • това се изисква и/или е позволено от нормативен акт, и/или е необходимо за изпълнение на дейността на Дружеството;
 • е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Дружеството;
 • е налице откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи.

Във всички други случаи ние споделяме Вашата лична информация с трети лица само, ако имаме Вашето изрично съгласие.

 1. Какви са Вашите права?
 • Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни – имате право да получите информация дали личните Ви данни се обработват от нас и достъп и/или копие от тях;
 • Право на изтриване на личните Ви данни („право да бъдеш забравен“) – имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни когато: 1) личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани и/или обработвани; 2) сте възразили срещу обработването, съгласно законното Ви право на жалба и/или възражение; 3) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 4) личните данни трябва да бъдат изтрити за да спазите свое законово задължение. Ние можем да откажем да изтрием личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: а) спазване на законово задължение, което изисква обработването; б) изпълнение на задача от обществен интерес, вкл. свързана с общественото здраве, научни изследвания и/или статистически цели; в) установяване, упражняване или защита на правни интереси;
 • Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни – имате право да поискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено, когато: 1) оспорвате точността на предоставените данни, до тяхната проверка и коригиране; 2) обработването е неправомерно, но Вие не желаете изтриване, а ограничаване на ползването им; 3) възразите срещу обработването, докато извършим проверка дали законните ни основания да обработваме данните Ви са с преимущество пред претенцията Ви;
 • Право на преносимост на личните Ви данни – пренасянето на данни става в електронен формат, годен за четене от различни устройства или чрез директно прехвърляне, ако е възможно.

Ние нямаме възможност да коригираме събираните лични данни поради тяхната специфика.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашия Отговорник по защита на личните данни, като изпозлвате следните данни за контакт: e-mail: office@ip-arch.com. Отговорникът по защита на личните данни ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).